Văn bản pháp quy

Luật Người Khuyết Tật

  QUỐC HỘI Luật số: 51/2010/QH12              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  …